GDPR

GDPR Paskom Nyilatkozat Termeszetes szemely

GDPR Paskom Nyilatkozat

Szilágyi Orsolya Egyéni Vállakozó

                     ADATVÉDELMI   ÉS   ADATKEZELÉSI   SZABÁLYZAT

Hatályos 2018. 05. 21. napjától

 

Szilágyi Orsolya                                                                                                        ügyvezető                                                       

 

Jelen szabályzat célja, hogy a szervezet megfeleljen a személyes adatok kezelésére vonatkozó

jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679

rendeletében foglaltaknak.

  1. Értelmező rendelkezések

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új adatvédelmi rendelete

Adatkezelő:  az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt ) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása,törlése és megsemmisítése .

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,

azonosító jele,- valamint bármely adat, melyből levonható az érintettre vonatkozó következtetés    

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, mellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok  feldolgozását végzi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adatok alapján azonosított, – vagy közvetlenül, ill.

közvetve – azonosítható természetes személy.

  1. Az adatkezelő megnevezése

Szilágyi Orsolya Egyéni Vállakozó

Székhelye: 1155  Budapest  Mézeskalács tér 2 3/7

E-mail:       szorvill@gmail.com

                   +36  30  471-2008

Adószám: 67343904-1-42

Cégj.szám:

Honlap:      www.ipl-szortelenites.hu

– a továbbiakban adatkezelő

Az  adatkezelő fő tevékenysége a  vállalkozások, de legfőképp magánszemélyekből álló ügyfélkör kertjeinek megtervezése, ezek gyakorlati megvalósítása, ill. karbantartása.    

Ezen kívül – magánszemély ügyfélkörben – szépségápolás keretében kozmetikai kezeléseket végez.  

Ezen feladatok során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról szóló

  1. évi CXII. törvény előírásait.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a hivatkozott törvény 65§ (3. a ) pontja értelmében az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

Az adatkezelő ügyfélkörét e-mail-ban, telefonon és személyes kapcsolattartás alapján szerzi illetve értesíti az időpont változásokról.

Az adatkezelő honlapjait is felkereshetik az ügyfelek, ehhez külön nem kell regisztrálniuk, de online időpontfoglalásra van lehetőség .  Igy az üzleti kapcsolattal nem összefüggő, de a magánszemélyre vonatkozó –  közvetlen – személyes adat nem keletkezik.     

Az ügyféllel közvetve kapcsolatba  hozható adat, úgymint név, e-mail cím, telefonszám kezelésével  4. pont foglalkozik.

  1. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek

Fent hivatkozott adatokat az adatkezelő ügyvezetője (egyben tulajdonosa ) ill.  tulajdonostársa jogosultak megismerni.

A megismert adatokat nem teszik közzé, arról nyilvántartást , gyűjtést nem vezetnek, azokat harmadik fél részére – a törvényben  előírt kötelezettségen felül – nem adják ki.

Egyéb adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége a csatolt (1 sz.) melléklet szerint.

  1. A kezelt személyes adatok köre

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában

értelmezhetők.

A 2. pontban részletezett,  ügyféllel mint természetes személlyel közvetve kapcsolatba hozható adatok kezelése:

Az e-mail címeket  a google rendszer tárolja, a telefonszámok addig kerülnek mentésre, amíg

a természetes személy ügyfélnek minősül. 

Az adatkezelő ezen kívül  természetes személyként a tulajdonosok személyes adatait kezeli.       

  1. Az adatkezelés jogalapja, módja célja

A természetes személy ügyfelek adatkezelése a csatolt ( 2 sz. )  melléklet szerint történik.

A tulajdonosok  adatainak kezelése kizárólag a törvényben előírt bevallások elkészítése

érdekében aktuális.

A személyes adatkezelésben érintettek a csatolt ( 3 sz.) mellékletben  nyilatkoztak az adatkezelő felé.                                                                                                                             

  1. Egyéb

Az adatkezelő honlapokat üzemeltet, és  a facebookon is elérhető.

Ezek az oldalak kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak.

Hírlevelet nem küld, személyre szóló reklámtevékenységet, ill. személyre szóló telefonos vagy e-mail-es megkeresést  nem folytat.

Ennek következtében ilyen jellegű személyes adatot nem gyűjt és nem tárol.

A kiállított számlák papíralapon készülnek, az személyesen kerül átadásra az ügyfél részére, ill. a kozmetika tekintetében pénztárgéppel előállított nyugta kerül átadásra.          

Az adatkezelő on-line számlázási rendszert nem üzemeltet.

A munkavállalók, tulajdonosok személyes adatairól készült kimutatásokat papír alapon, biztonságos szekrényben őrzi, melyhez illetéktelen személy nem férhet hozzá.

Ezek selejtezése az Iratkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint történik.

Az adatkezelési szabályzat megtekinthető az adatkezelő fentebb közölt székhelyén, ill.

kérdés, vagy kérés esetén pedig fent közölt e-mail címen vagy telefonon lehet az adatkezelőhöz fordulni.

Jogsértés vélelmezése esetében a jogorvoslat helye

  • az Adatvédelmi Biztos Hivatala (1051 Budapest Nádor u. 22)
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság